Vergaderingen Semper Virens

 

Algemene Ledenvergadering ďSemper VirensĒ

Gehouden Dinsdag 26 februari 2013 in de Biechten te Hintham aanvang 20.00

1) Opening en mededelingen Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.

2) Notulen vorige vergadering. Deze worden zonder verdere op of aanmerkingen goedgekeurd.

De voorzitter merkt op dat de belangstelling t.o.v. voorgaande jaren vrij mager is. In totaal zijn er 17 personen inclusief bestuur aanwezig. Een speciaal woord van welkom voor ons erelid Henk van Lith.
Afmeldingen zijn er van de leden P. Spierings, M. Beks, J. Kock, Mevr Koppenschaar, H. Winters, J. Bakker en J. Vera.

Er is melding geweest van ratten op de tuin. De gemeente gebeld en door de gemeente is er op een zevental plaatsen vergif gelegd. Het probleem is nu opgelost, maar in de toekomst zullen ze hoogst waarschijnlijk terugkomen omdat ze van het open water tegenover het karwei komen. Mocht iemand ze weer zien graag melden bij het bestuur.

Aan de zijde van voormalig pand Wijn Verlinden zijn de bomen voor een groot gedeelte gerooid. De takken moeten nog door de gemeente geruimd worden. Groenafval is in 2012 ook opgehaald door de gemeente.

Mest.

De mest is van Euro 1,00 naar Euro 1,25 per kruiwagen gegaan omdat we vorig jaar ca. Euro 60,00 te kort kwamen. Volgens het bestuurkwam dit door een aantal wanbetalers. Uit de vergadering kwam naar voren dat dit niet erg geloofwaardig is. Men gaat ervan uit dat iemand die mest neemt ze ook netjes afrekent. Het bestuur zal het dit jaar extra gaan controleren.
voorstellen:
Dhr. Taus stelt voor om een voorinschrijving te houdenvoor de mensen die mest willen hebben.
Dhr Boselie stelt voor om ieder lid b.v. 5 kruiwagens te laten betalen, en wie meer neemt betaald bij. Nadeel is dat iemand die zelf voor mest zorgt of geen mest gebruikt toch moet betalen.
Hr Hassan Dahdouh beweert dat hij geen post krijgt van het bestuur. Alleen de nota van de tuinhuur heeft hij ontvangen.

Bestuur.
Aftreden Hassan Dahdouh. Op de vorige ledenvergadering gaven de leden aan het bestuur de opdracht om het al of niet aanblijven van Hassan Dahdouh te regelen. Het bestuur heeft een speciale bestuursvergaderingmet aanwezigheid van de heer van Lith geregeld. Dhr. Hassan Dahdouh is niet verschenen op deze vergadering. Besluit: bestuurslid af.

Aftreden de heer Hassan El-Haouli. Op het einde van de vorige ledenvergadering gaf hij te kennen i.v.m. drukke werkzaamheden te stoppen als bestuurslid. Gevraagd werd om een schriftelijke bevestiging, welke niet is ontvangen. Besluit: bestuurslid af.

In juli 2013 werd Wim Peijnenburg bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Vraag aan de leden of zij met zijn benoeming akkoord gaan. Middels handopsteken is de meerderheid voor.

Tuincommissarissen.

Het commissariaat van de Dhr, Said Jouhri is in 2012 beŽindigd. Hiervoor in de plaats zijn benoemd de heren Wim Peijnenburgen Eric Bouwmeester De bedoeling is dat zij een deel van de werkzaamheden van Marinus van Bakel gaan overnemen(o.a. maaien van paden en kavels).

 

3) Ledenbestand en leegstand.

Op het ogenblik is een tuin nog niet verhuurd . Hier moet eerst de rommel worden opgeruimd zodat deze ook verhuurd kan worden. Verder is er een wachtlijst van ca. 6 personen, dus het gaat goed met de vereniging.

 

4) Jaarrekening 2013 en begroting 2013.

De kascontrolecommissie heeft de kas gecontroleerd enin orde bevonden. Op de vergadering komt de heer Gangabisoen Singh hier op terug. Uit de vergadering wordt gezegd dat dit niet kan, eerst goedkeuren en dan opmerkingen maken over de uitgaven van de penningmeester kan niet. Afgesproken wordt dat ze samen aan tafel gaan om het e.a. samen te bespreken. Dit wordt in de pauze gedaan dus is dit uit de wereld geholpen. De penningmeester deelt mede dat 2 leden nog niet hebben betaald Vorig jaar een overschot, mede doordat alle tuinen verhuurd waren. Voorstel uit de vergadering is te sparen voor een beter en gezelliger onderkomen met beperkte openingstijden.

 

5) Kascontrole.

De kas is gecontroleerd door de heren de Bijl en Gangabisoen Singh en in orde bevonden.

 

6) Benoeming kascontrolecommissie.

De heren Boselie en Bouwmeester nemen voor 2013 de kascontrole voor hun rekening.

 

7) 40 jarig jubileum Semper Virens.

Dit is op 13 december 2013.Na enige discussie wordt besloten om het op onze tuin te vieren. Maar in december is het voor iedereen erg druk en op de tuin te koud. Besloten wordt om het in het voorjaar of september van 2014 te vieren op de tuin. In 2012 is er een gezellig samenzijn georganiseerd op de tuin. Dit is door de bezoekers als erg leuk ervaren. Afgesproken wordt om in 2013 iets dergelijks te organiseren en op deze bijeenkomst een commissie te benoemen die het feestje voor 2014 te gaan organiseren. Wel rekening houden met de Ramadan. De heer van Lith stelt voor iedereen die komt een eigen bijdrage te laten betalen,zodat we dan weten wie er komt.

 

8) Pauze

Iedereen krijgt een consumptie aangeboden van de vereniging

 

9)Verslag federatie volkstuinen ís-Hertogenbosch.

De Voorzitter legt uit wat de federatie inhoud. Is een overleg tussen de gezamenlijke volkstuinenin de gemeente ís-Hertogenbosch en de gemeente. Er zijn geen bijzonderheden te vertellen.

 

10) Bestuurverkiezing.

Voorzitter J. Verschuur is aftredend en stelt zich verkiesbaar Wordt met algehele stemmen weer voor 3 jaar gekozen.

In 2014 treden af sec J. Bruijs en bestuurslid F. Verstappen.

Voor 2015 is dit penningmeester W. de Graaf en Bestuurslid W. Peijnenburg.

 

11)Tuinonderhoud, sancties en folie.

Het is door intensievere controle te merken dat het onderhoud beter is geworden. Maar we zijn er nog niet. Ook dit jaar zullen er weercontroles uitgevoerd worden. Het bestuur wil geen folie meer op de tuin hebben. Dit is een erg slordig gezicht. Ook in de wintermaanden kan de tuin er redelijk verzorgd uitzien. Alleen in uitzonderingen en met toestemming van het bestuur kan men hiervan afwijken. Bij vakantie moet men zorgen dat de tuin,als men vertrekt er goed bij ligt. Gaat men langer op vakantie kan men kennissen of eventueel de tuincommissarissen inschakelen.

 

12 )Vaststellen 40 jarig jubileum.

Zie punt 7

 

13)Rondvraag

Naar aanleiding van de opmerking over zijn kerstpakket stelt Marinus dat hij er genoeg voor doet. Dit wordt door de gehele vergadering beaamd en hij krijgt een applaus.

Roel vraagt naar de kwaliteit van het water

De Voorzitter stelt dat dit niet te verbeteren omdat we op een waterlaag zitten die van uit BelgiŽ komt en hier zit veelijzer in Het kan geen kwaad voor de volksgezondheid.

 

14) Sluiting

De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21.50 uur en stelt voor om nog even na te praten aan de bar. Hier wordt door de meesten gehoor aan gegeven.

 

-------------------------------------

 

SEMPER VIRENS VOLKSTUINVERENIGING

Notulen Algemene LedenvergaderingDinsdag 3 april 2012 in de Biechten te Hintham.

AGENDA:

1 Opening en mededelingen

2 Notulen vorige vergadering

3 Ledenbestand/leegstand

4Jaarrekening 2011 en begroting 2012

5 Kascontrole

6 PAUZE

7 Benoeming kascontrole commissie

8 Verslag Federatie Volkstuinen Den Bosch

9Tuinonderhoud en sancties

10 Rondvraag

11 Sluiting

Punt 1: De vz opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor ons erelid de heer van Lith en onze nieuwe tuinders. Afgemeld de heren Albers Spierings en Laheij en mevr. Koppenschaar. Er waren 31 leden aanwezig.

Punt 2: De notulen van de vorige vergadering zijn ter inzage neergelegd. Men heeft hier problemen mee, want men wil de notulen eerder hebben. Afgesproken wordt dat de notulen als ze klaar zijn op de website geplaatst zullen worden.

Punt3: In 2011 zijn er 12 leden vertrokken. Inmiddels zijn er weer 10 nieuwe tuinen weer verhuurd. Twee tuinen zijn er nog niet verhuurd en een tuin is niet te verhuren.(achterzijde van deursen) De tuin langs het hekwerk(140m2) is in delen verhuurd.

4 Jaarrekening 2011 en begroting 2012: De jaarrekening wordt door Wim gepresenteerd. Iedereen heeft een exemplaar uitgereikt gekregen. Er blijkt in 2011 een klein verlies te zijn geweest van Euro 95,95. Verder vond men deze jaarrekening beter als van 2010. Er werd ook aandacht gevraagd voor de mest. De opbrengst blijft nog steeds achter bij de aanschafprijs. Verder is de afrekening met Vinkenveld afgerond. De reden hiervan was een totaal verkeerde informatie van een voormalig bestuurslid. De begroting over 2012 wordt gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er (nog) geen huurverhoging nodig is.

5 Kascontrole: De kas is op 27 februari 2012 gecontroleerd door Dhr van de Bijl en mevr. Koppenschaar. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen in de financiele vastlegging dus is er een goedkeurende verklaring afgegeven.

Punt 7 Benoeming nieuw lid kascontrole: De heer de Bijl blijft nog een jaar zitten en de heer Gangabisiensingh(tuin 49) zal zich bij hem aansluiten.

Punt 8 Verslag Federatie: Een maal per jaar wordt er door de Federatie volktuinen Den Bosch een vergadering gehouden. Hierbij zijn de voorzitters van alle tuinverenigingen uitgenodigd en is er een vertegenwoordiger van de gemeente. Uit deze vergadering zijn geen bijzonderheden te melden.

9 Tuinonderhoud en sancties:Door iemand uit de vergadering wordt opgemerkt dat het nieuwe huishoudelijk reglement nog niet is goedgekeurd. Dit wordt eerst ter stemming voorgelegd aan de vergadering. Het reglement wordt met algemene stemmen aangenomen. Afgesproken wordt dat in mei door het bestuur een controle van de tuinen gehouden. Aan de mensen waarvan de tuin niet in orde iszal een brief gestuurd worden met het verzoek om de tuinen in orde te brengen. Hier zal men 14 dagen de tijd voor krijgen. Indien daarna de zaken niet in orde zijn volgt een tweede brief. Is het dan nog niet in orde kan royering volgen.

Verder zijn er nog enkele zaken door de voorzitter ter tafel gebracht of mede gedeeld.

Met de fa. van de Camp is contact opgenomen voor een nieuwe pomp

Er is een publicatiebord geplaatst langs het hek. Hiervan kan iedereen gebruik maken. Als men dit wenst dient men contact op te nemen met de voorzitter

Langs de Grote Elst zijn twee borden geplaatst met TUINEN TE HUUR.

Ook heeft de vereniging een eigen website: semper-virens.nl. Als U hier iets op wilt plaatsen kunt U contact opnemen met J. verschuur. Verder zijn er artikelen geplaatst in de Bossche Omroep, het Brabants Dagblad de Rosbode en de Hint.

Als er een tuin leeg komt is het aanwezige materiaal van de vereniging.Dit voor zover het bestuur expliciet akkoord gaat met de overname. B.v. tuinhuisje,kas,regenton en afrastering . Niet gewenste activa dienen door de huurder te worden verwijderd.

Het bestuur wil dit jaar een beker ter beschikking stellen voor de mooisteeen best onderhouden tuin, dit ter beoordeling van mensen van een andere vereniging.

Indien er belangstelling is voor een BBQ. Kan dit geregeld worden ergens in augustus. Als men dit wenst kan men dit opgeven bij het bestuur.

Ieder jaar wordt het groenafval door de gemeente opgehaald in november. Jammer dat er niet meer gebruik van is gemaakt.

Er is een nieuwe tuinnummering gemaakt.

Een tuinder tuint alleen in zijn eigen tuin en heeft dus niets op een ander zijn tuin te zoeken.

Ook is er een toilet aanwezig op de tuin, dus als men moet maak er dan gebruik van.

In 2011 hebben wij een inbraakgolf gehad. Gaas vernield, prikkeldraad doorgeknipt en huisjes opengebroken. Uiteraard is er door het bestuur aangifte gedaan. Vermoedelijk heeft het te maken gehad met het telen van wietplanten. In het reglement is nu opgenomen dat dit verboden is.

Als laatste een ingelast punt:Ruzie tussen twee bestuurleden: Een tuinder had na diverse aanmaningen zijn contributie niet betaald. Jan Verschuur trof hem op de tuin aan en heeft hem verzocht zich van de tuin te verwijderen. Dit is geheel conform het reglement. Er waren drie andere tuinders op de tuin aanwezig waaronder bestuurslid Hassan Dahdouh. Er ontwikkelde zich eenstevige discussie waarin geduwd is . Na een lange discussie heeft de voorzitter Jan verschuur het vertrouwen opgezegd in Hassan Dahdouh en gezegd dat hij niet meer met hem in een bestuur wil zitten. Het voltallige bestuur heeft een vergadering belegd. Ook hierin kon geen oplossing gevonden worden. Besloten werd om het in de ALV ter stemming te brengen. Ook hierover is door de aanwezigen een stevige discussie gevoerd. Uiteindelijk vonden de aanwezigen dat zij er geen oordeel over kunnen vellen maar dat dit door het bestuur zelf opgelost dient te worden. De heerHenk van Lith is gevraagd om als bemiddelaar op te treden.

10 Rondvraag Of woekerplanten gezet mogen worden. Ja dit mag, wel in de gaten houden. De heer Hassan El-Haouli stelt zijn functie als bestuurslid ter beschikking omdat hij te veel tijd nodig heeft voor vrijwilligerswerk.

 

11 Sluiting: De vz sluit de vergadering.